O šomile, Kolobe
ya Ditšhila!

Year

2020

Illustration
Layout design

O šomile, Kolobe ya Ditšhila!

Karabo Kolobe o hlapa meno, o hlapa gabedi mo letšatšing ebile o phela a hlapa diatla. Batho bohle ba dumela gore ke kolobe ya go hlweka ka go fetiša, ya go thakgafala ka go fetiša le go phadima ka go fetiša ye nkilego ba e bona. Go fihlela ge letšatši le lengwe…

© 2022 Masego Morulane All Rights Reserved